PROJECTE
APUS APUS
Desenvolupament d'un protocol per a la cria manual de polls de falciot negre, sobre la base del subministrament d'un aliment complet en format de gel
ÀMBIT DEL PROJECTE: Mediambiental i de conservació
ENTITATS COL·LABORADORES

Fundació Natura Parc i Psittacus Catalonia SL..

LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del COFIB Mallorca

PROPOSTA

Febrer de 2022

PUBLICACIÓ

(pendent)

ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

Cada any de manera reiterada, milers de polls i de volanders de falciot negre arriben als Centres de Recuperació de Fauna europeus gràcies a la col·laboració ciutadana. Això succeeix en períodes molt concrets de temps, col·lapsant temporalment les seves instal·lacions i al seu equip humà.
La forta estacionalitat d'aquest succés ve marcada per l'època de cria dels falciots. Els polls i volanders salten prematurament dels seus nius intentant sobreviure a la calor asfixiant que es genera en aquestes cavitats.
Aquesta situació s'ha incrementat exponencialment en els últims anys a causa de les onades de calor estival cada vegada més intenses, per la qual cosa multitud de voluntaris han d'incorporar-se temporalment per a donar suport a la labor de donar atenció a aquests animals.
A això se li ha d'afegir la complicació que suposa alimentar a les cries fins a vuit vegades al dia (depenent de la seva edat i del protocol implementat a cada centre), a base d'insectes vius o acabats de matar, complementats amb els imprescindibles suplements nutricionals que permeten balancejar-ne la composició nutricional.

OBJECTIUS

Aquest projecte pretén definir i confirmar la idoneïtat d'un nou protocol de cria manual de falciot negre basat en l'alimentació mitjançant el subministrament d'un únic producte: un pinso complet en format de gel. Aquest nou protocol haurà de ser més eficaç i eficient que els protocols estàndard actuals basats en l'alimentació a partir d'insecte viu i complements nutricionals.

RESULTATS ESPERATS
 • Simplificació del procés d'obtenció i el maneig dels productes d'alimentació
 • Reducció del temps destinat a l'alimentació
 • Reducció del cost dels aliments
 • Augment del percentatge d'individus alliberats
 • Augment de la qualitat dels exemplars alliberats
PLANTEJAMENT

El nou protocol a definir, té com a eix fonamental el subministrament d'un aliment complet (Insect Replacer Gel) amb una base de farina d'insecte, que se subministra en format de gel i que ha estat desenvolupat específicament per a aquesta finalitat per l'equip de R+D+i de l'empresa Psittacus Catalonia SL, a instàncies de la Fundació Psittacus i l'entitat col·laboradora Fundació Natura Parc.
Per a la realització d'aquest estudi, es va seleccionar un grup de 50 d'exemplars de falciot negre (Apus apus) entre els primers recepcionats pel centre.
La totalitat dels falciots rebuts en el centre vàren ser inspeccionats físicament (revisió veterinària) per l'equip veterinari del COFIB, tant a l'entrada com a la sortida del centre (alliberament).
Per altra banda, els biòlegs del centre, van identificar els animals amb anelles, en vàren determinar la seva condició física i en vàren prendre les mesures de longitud d'ales i pes. En endavant i fins al final del projecte, aquest mateix equip de biòlegs va ser el responsable d'alimentar les aus 4 vegades al dia, subministrant-los el gel preparat a partir del pinso complet.

Per a avaluar l'efecte d'aquest protocol d'alimentació, es va realitzar el seguiment del grup de 50 exemplars, monitoritzant-se periòdicament el seu pes, longitud d'ales, consum d'aliment, qualitat de la femta, desenvolupament i qualitat de plomatge i conducta alimentària; des de la seva entrada en el centre fins al moment del seu alliberament.

VALORACIÓ GENERAL

Es van complir amb escreix tots els objectius plantejats; tant en l'àmbit zootècnic, com en el de conservació, com en l'econòmic. L'aplicació d'aquest nou concepte d'aliment suposa un abans i un després en la manera de plantejar el repte que suposa l'atenció dels centenars de falciots que es recepcionen cada any en els centres de recuperació de fauna. Esperem poder publicar aviat un informe detallat de tot el projecte.

RESULTATS OBTINGUTS
 • Simplificació de l'obtenció i el maneig dels productes d'alimentació
  La naturalesa i format del producte (gel reconstituible a partir de pols) simplifiquen i/o milloren directament processos com el transport, les condicions de magatzematge, la vida útil del producte, l'espai requerit i les instal·lacions necessàries per al manteniment i la preparació dels productes d'alimentació. És destacable la facilitat de preparació i manipulació del producte, fet que permet reduir significativament tant el temps com els recursos invertits en la preparació de l'aliment a subministrar.
 • Reducció del temps destinat a l'alimentació
  La utilització d'un únic producte que pot preparar-se per a ser utilitzat directament o per a la seva conservació i ús posterior, juntament amb la facilitat de manipulació i la versatilitat de forma i grandària que pot adoptar el producte final, permeten optimitzar el procediment d'alimentació manual dels animals. Això pot arribar a implicar reduccions de fins a un 50% del temps invertit en cada presa.
 • Reducció del cost dels aliments
  En aquest protocol, el cost dels aliments deriva exclusivament del cost del pinso complet, ja que aquest no necessita suplementació. Si a això li afegim que el seu cost sobre matèria seca és significativament inferior al de l'aliment viu, es constata que l'ús del pinso comporta una reducció conjunta del cost de fins a un 60% respecte als protocols convencionals basats en insecte viu i suplements nutricionals.
 • Augment del percentatge d'individus alliberats
  La major qualitat higienicosanitària i nutricional del pinso complet en format gel, la seva facilitat a l'hora d'empapussar i manipular, tant el producte com els ocells, així com la millora en les taxes de creixement, permeten una reducció de les incidències sanitàries i de la mortalitat associada. A més, la simplificació de processos i l'estalvi de temps que suposa, permeten incrementar la disponibilitat de temps disponible per a la cura dels ocells. Tot això en conjunt resulta en un increment del percentatge d'alliberament d'individus.
 • Augment de la qualitat dels exemplars alliberats
  L'aplicació del protocol d'alimentació basat en el pinso complet en format gel, ha mostrat una tendència a millorar el creixement, el desenvolupament i el pes previ a l'alliberament, així com la millora del trànsit digestiu, la qualitat de la femta i la qualitat del plomatge dels individus, respecte a dietes prèviament aplicades pel centre.
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_3_alt
ARA MACAO CYANOPTERA VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_5_alt
NYMPHICUS HOLLANDICUS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_8_alt
COTURNIX VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_7_alt
RAMPHASTIDAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_11_alt
LANIUS MINOR VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_12_alt
CISSA CHINENSIS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_13_alt
PSITTACUS ERITHACUS VEURE PROJECTE
En curs